Профил на купувача

 

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за възлагане на обществени поръчки в ПГТ "Михалаки Георгиев" - Видин Изтегли тук...

 

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на профила на купувача в ПГТ "Михалаки Георгиев" - Видин Изтегли тук...

 

- Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014г.Изтегли тук...

 

 

 

Публикувани са:

 

-Договор тук. за доставки на хранителни продукти в ПГТ "Михалаки Георгиев";

 

- Договор тук. за доставки на оборудване в ПГТ "Михалаки Георгиев";

 

- Договор тук. за закупуване на пелети за отопление в ПГТ "Михалаки Георгиев";

 

- Договор тук. за извършване на медицински прегледи на учениците, кандидатстващи в ПГТ "Михалаки Георгиев";

 

- Договор тук. за поддръжка в ПГТ "Михалаки Георгиев";

 

Публикувано на 31.10.2019г

 

.

 

ПГТ " Михалаки Георгиев" ОБЯВЯВА оферти за избор на:

1. Служба по трудова медицина;

2. Контрол на физични фактори на работна среда и електробезопастност;

3. провеждане на профилактични прегледи на персонала.

.

 

Публикувано на 14.03.2018г.

 

В раздел "Профил на купувача" е публикуван договор за охрана в ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 22.01.2018г.

 

В раздел "Профил на купувача" е публикуван договор за поставяне на автомат за кафе /без кофеин/ в ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 09.01.2018г

 

Публикувани са:

-Договор №11/22.12.2017г. за доставки на хранителни продукти в ПГТ "Михалаки Георгиев";

 

- Договор №12/22.12.2017г. за доставки на хранителни продукти в ПГТ "Михалаки Георгиев";

 

- Договор №13/22.12.2017г. за доставки на месни продукти в ПГТ "Михалаки Георгиев";

 

- Договор №14/22.12.2017г. за доставки на хранителни продукти в ПГТ "Михалаки Георгиев";

 

- Договор №15/22.12.2017г. за доставки на хранителни продукти и напитки в ПГТ "Михалаки Георгиев";

 

 

Публикувано на 13.09.2017г

 

Публикуван е договор № 04/15.06.2017г. за извършване на медицински прегледи на учениците, кандидатстващи в ПГТ "Михалаки Георгиев" за учебната 2017/2018 година.

 

 

Публикувано на 13.09.2017г

 

Публикуван е договор № 05/ 05.09.2017г. за доставка на въглища.

 

 

Публикувано на 17.02.2017г

 

Публикуван е договор № 2/15.02.2017г.и договор № 3/ 15.02.2017г. за електронни съобщителни услуги към VIVACOM.

 

 

Публикувано на 18.01.2017г

 

Публикуван е договор № 1/18.01.2017г. за извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации Виж тук...

 

 

 

Публикувано на 22.12.2016г

 

Публикуван е договор № 11/19.12.2016г. за изработка на задание в ОП "Региони в растеж" Виж тук...

 

 

Публикувано на 19.10.2016г

 

Публикуван е договор № 41/12.10.2016г. за провеждане на професионален обучителен курс в ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 16.09.2016г

 

Публикуван е договор № 08/13.09.2016г. за доствка на въглища в ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 07.09.2016г.

 

Публикуван е договор № 07/01.09.2016г. за проверка на вътрешни пожарни кранове в ПГТ "Михалаки Георгиев". Виж тук...

 

 

Публикувано на 07.09.2016г.

 

Публикуван е договор № 06/01.09.2016г. за актуализация и поддръжка на ИС за училищна администрация АдминПро в ПГТ "Михалаки Георгиев".

Виж тук...

 

 

Публикувано на 07.07.2016г.

 

Договор №05/15.06.2016г. за извършване на медицински прегледи на ученици, кандидатстващи за учебната 2016/2017г.в ПГТ "Михалаки Георгиев"Изтегли тук...

 

 

Публикувано на 26.05.2016г.

 

Документация по „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване енергиен сертификат, съгласно чл. 15 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради“ Изтегли тук...

 

 

Публикувано на 27.04.2016г.

 

Договор № 04/26.04.2016г. за електронни съобщителни услуги Изтегли тук...

 

 

Публикувано на 18.04.2016г.

 

Договор №1225 за достъп до широколентов интернет. Изтегли тук...

 

 

Публикувано на 16.02.2016г.

 

Договор №12/04.01.2016г. за поставяне на автомат за топли напитки. Изтегли тук...

 

 

Публикувано на 12.01.2016г.

 

Договор №16/11.01.2016 г. за извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации Изтегли тук...

 

 

Публикувано на 04.01.2016г.

 

 

Договор №11/21.12.2015г. за периодични доставки на хранителни стоки Изтегли тук...

 

Договор №12/21.12.2015г. за периодични доставки на хранителни стоки Изтегли тук...

 

Договор №13/21.12.2015г. за периодични доставки на хранителни стоки Изтегли тук...

 

Договор №14/21.12.2015г. за периодични доставки на хранителни стоки Изтегли тук...

 

Договор №15/21.12.2015г. за периодични доставки на хранителни стоки Изтегли тук...

 

 

Публикувано на 11.07.2015г.

 

Сключен договор за доставка на въглища Виж тук...

 

 

Публикувано на 08.07.2015г

 

- Заповед за възлагане на обществена поръчка  Виж тук...

 

- Покана за „Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015-2016г.“ Виж тук...

 

 

Публикувано на 20.11.2014г

 

Покана за участие по НП "Модернизация на материалната база в училище" Виж тук...

 

 

Публикувано на 26.10.2012г

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА до кандидатите за извършване на СМР в ПГОХ "Михалаки Георгиев" - гр. Видин, ул. "Гладстон" №42, за извършване на строителни дейности:
1. Дейност - подмяна на дограма
2. Дейност - саниране на сграда
Тръжната документация съдържа: Изтегли тук...
- РЕШЕНИЕ за откриване на тръжната процедура от 26.Х.2012г., утвърдено от Директора на ПГОХ "Михалаки Георгиев" - град Видин;
- ОФЕРТА за участие за избор на изпълнител - Образец №1;
- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Приложение №1;
- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец №2;
- ДЕКЛАРАЦИЯ - Образец №3, №4, №5;
- КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ за съответните дейности;
- СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОГРАМА.