ПРОЕКТИ / PROJECTS

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“


BG05SFPR001-3.001-0001
“Модернизиране на професионалното образование и обучение”

ДЕЙНОСТИ

НАПОО е партньор на Министерство на образованието и науката в изпълнението на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“
Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Образование“ 2021 – 2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“. Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето чрез разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение(СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии, Национални изпитни програми(НИП), учебни планове и програми, вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на Професионално образование и обучение, бизнеса и др.

Сключеното споразумение за партньорство е с продължителност 16.05.2023 г.- 31.12.2027 г.

NAPOO is a partner of the Ministry of Education and Science in the implementation of the project “Modernization of vocational education and training”
. education and training’, Priority 3 ‘Linking education to the labor market’. The aim of the project is to adapt vocational education and training to the dynamics of the labor market and support the development of skills for the professions of the present and the future by developing a new List of Occupations for Vocational Education and Training (VET), State Education Standards (SES) for acquiring qualifications in professions, National examination programs (NIP), curricula and programs, incl. cross-sectoral, by specific sectors, etc., through the use of Sector Councils of skills for joint work between schools and other providers of Vocational Education and Training, business, etc.

The concluded partnership agreement has a duration of 16.05.2023 – 31.12.2027.


Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 “Ученически практики – 2”
https://upraktiki.mon.bg/

На основание заповед РД 09-4399/15.11.2021г Професионална гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев” Видин отново е лидер в участието си по проект “Ученически практики” 2, което е показател за качествената подготовка, която получават учениците в училището по професиите, които изучават и за пълноценното сътрудничество с работодателите, които са партньори по проекта. През учебната 2021-2022 от училището бяха включени 38 ученици, които след приключване на проектните дейности, получиха по 370лв. стипендия.
За учебната 2022-2023 г. се включиха 42 ученици, които след оформяне на проектната документация, ще стартират практическото обучение при работодателите, партньори по проекта.
От Ръководителя на проекта

On the basis of order RD 09-4399/15.11.2021 High School for Tourism “Mihalaki Georgiev” Vidin is once again a leader in its participation in the project “Student Practices” 2, which is an indicator of the quality training that students receive in the school in the professions that they also study about the full cooperation with the employers who are partners in the project. In the academic year 2021-2022, the school enrolled 38 students who, after completing the project activities, received BGN 370 each. scholarship.
For the academic year 2022-2023, 42 students participated, who, after the design of the project documentation, will start the practical training at the employers, project partners.

From the Project Manager


https://www.mon.bg/bg/100925

Професионална гимназия по туризъм ” Михалаки Георгиев” – Видин спечели и работи по проект на Национална програма “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”.
По проекта в гимназията са получени електронни устройства, които подпомагат обучението на учениците и работата на учителите в ОРЕС.
Обучени са 10 групи ученици, 2 групи родители и 2 групи учители. Проектът продължава и през настоящата учебна 2021 – 2022 година.

High School of Tourism “Mihalaki Georgiev” – Vidin won and works on a project of the National Program “Equal Access to School Education in Crisis Conditions”.
According to the project, the high school received electronic devices that support the education of students and the work of teachers in ORES.
10 groups of students, 2 groups of parents and 2 groups of teachers were trained. The project continues during the current academic year 2021 – 2022.


Национална програма “Модернизация на системата на професионално образование”
тема : “Училище и бизнес – заедно” с цел реконструкция и модернизация на учебна кухня в училището.

National Program “Modernization of the Vocational Education System”
topic: “School and business – together” in order to reconstruct and modernize the school kitchen.


Покана за участие в дейност по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ ОП НОИР 2014-2020г.


 • Project “YOUR HOUR”
 • Project “Erasmus +”, “School Education” Sector
  .
 • Project “Erasmus +”,, QUALITY AND PROFESSIONAL EXPERIENCE”, Granada, Spain
  .
 • Project “Cloud technologies in education”
 • Project “Erasmus +” KD2 – strategic partnerships
 • Project “Erasmus +”
 • NP “Modernization of the material base in school” – Invitation for participation
 • Project “Success”
 • Project “Leonardo da Vinci”
 • Project “Comenius”
 • Project “New opportunity for my future”
 • Project “Student Internships”
 • National program “Equal access to school education in times of crisis”.