ПРОЕКТИ / PROJECTS

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 “Ученически практики – 2”
https://upraktiki.mon.bg/

На основание заповед РД 09-4399/15.11.2021г Професионална гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев” Видин отново е лидер в участието си по проект “Ученически практики” 2, което е показател за качествената подготовка, която получават учениците в училището по професиите, които изучават и за пълноценното сътрудничество с работодателите, които са партньори по проекта. През учебната 2021-2022 от училището бяха включени 38 ученици, които след приключване на проектните дейности, получиха по 370лв. стипендия.
За учебната 2022-2023 г. се включиха 42 ученици, които след оформяне на проектната документация, ще стартират практическото обучение при работодателите, партньори по проекта.

От Ръководителя на проекта


https://www.mon.bg/bg/100925

Професионална гимназия по туризъм ” Михалаки Георгиев” – Видин спечели и работи по проект на Национална програма “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”.
По проекта в гимназията са получени електронни устройства, които подпомагат обучението на учениците и работата на учителите в ОРЕС.
Обучени са 10 групи ученици, 2 групи родители и 2 групи учители. Проектът продължава и през настоящата учебна 2021 – 2022 година.


Национална програма “Модернизация на системата на професионално образование”
тема : “Училище и бизнес – заедно” с цел реконструкция и модернизация на учебна кухня в училището.

National Program “Modernization of the Vocational Education System”
topic: “School and business – together” in order to reconstruct and modernize the school kitchen.


Покана за участие в дейност по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ ОП НОИР 2014-2020г.


 • Project “YOUR HOUR”
 • Project “Erasmus +”, “School Education” Sector
  .
 • Project “Erasmus +”,, QUALITY AND PROFESSIONAL EXPERIENCE”, Granada, Spain
  .
 • Project “Cloud technologies in education”
 • Project “Erasmus +” KD2 – strategic partnerships
 • Project “Erasmus +”
 • NP “Modernization of the material base in school” – Invitation for participation
 • Project “Success”
 • Project “Leonardo da Vinci”
 • Project “Comenius”
 • Project “New opportunity for my future”
 • Project “Student Internships”
 • National program “Equal access to school education in times of crisis”.